Brukarrevisioner

 

Brukarrevision på Brogården, Lidköpings kommun

Compassen har i samverkan med Social Välfärd genomfört den första brukarstyrda revisionen av en av verksamheterna i Lidköping. Revisionen gjordes på Brogården, en korttidsvistelse som ger stöd till barn och unga med särskilda behov.

Brukarrevision går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande. Brukarrevisionen är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling.

Genom att brukare intervjuar andra brukare, kan vi i samhället få reda på vad de vi är till för tycker om verksamheten. Modellen används inom förvaltningen för funktionsstöd, exempelvis inom bostad med särskild service och daglig verksamhet. Brukarrevisionen är ett komplement till andra metoder för att ta reda på vad brukarna tycker om verksamheten.

Brukarperspektivet når vi på två sätt, dels genom att brukare utför revisionen, dels genom att revisionen fokuserar på brukarnas upplevelse av inflytande, delaktighet och bemötande. På så sätt tar vi till vara på den kompetens som en person med egen brukarerfarenhet har.

Brukarrevision innebär att brukarna får en möjlighet att föra fram sina synpunkter. Modellen leder till att de som intervjuar och de som blir intervjuade lär sig mycket. Verksamheterna får reda på vad de gör bra och vad som behöver förbättras och de får också en möjlighet att jämföra sig med varandra.

Resultatet av brukarrevisionen redovisas i en rapport. I rapporten skriver revisionsgruppen om hur den besökta verksamheten fungerar. Det handlar om inflytande, delaktighet och bemötande och vad som är bra och vad som kan göras bättre.

Läs Brukarrevision – Brogården här