Om ADHD

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) beskriver, enligt diagnosmanualen DSM IV, funktionshinder som kännetecknas av koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Diagnossystemet skiljer ut tre undergrupper:

  1. De som huvudsakligen har uppmärksamhetssvårigheter.
  2. De som huvudsakligen har överaktivitets/impulsproblem.
  3. De som har en kombination inom både område 1 och 2.

För att ställa diagnosen ADHD krävs att barnets svårigheter yttrar sig i flera miljöer och avviker markant från vad som kan förväntas utifrån barnets ålder. Svårigheterna skall vara bestående och ha givit sig till känna före sju års ålder.

ADHD förekommer hos 3-5 % av alla skolbarn.

Uppkomst av ADHD

Diagnoserna utgår ifrån symtombeskrivningar och är inte per definition, knutna till speciella orsaker. En omfattande och samstämmig forskning har emellertid påvisat att ärftliga faktorer har avgörande betydelse i de flesta fall. Skadlig påverkan under graviditeten eller i anslutning till förlossningen kan också bidra till uppkomsten av ADHD.

Barn som leker utomhus@2x

Prognos

Långtidsuppföljningar visar att minst hälften av dem med ADHD i barnaålder har kvar svårigheter som unga vuxna. Överaktiviteten och impulsiviteten avtar med stigande ålder men koncentrationssvårigheterna kvarstår och orsakar fortsatta svårigheter. Med tidig, anpassad och uthållig hjälp i barnets vardag skapas förutsättningar för en positiv utveckling senare i livet.