Välkomna på årsmöte

Välkommen till Compassens årsmöte söndagen den 5 mars 2023 på Bifrost, Torggatan 1, Lidköping, klockan 15.00 till 17.30
Anmäl ditt deltagande vid årsmötet per mail på info@compassen.se
Agendan för mötet
§1 Fråga om årsmötets stadgeenliga kallande
§2 Fastställande av dagordning
§3 Val av mötesordförande
§4 Val av mötessekreterare samt en justerare
§5 Behandling av verksamhetsberättelse
§6 Behandling av ekonomisk berättelse
§7 Behandling av revisionsberättelse
§8 Beslut om ansvarsfrihet
§9 Förslag till verksamhetsplan och budget
§10 Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
§11 Fastställande av ersättningar
§12 Motioner samt förslag från styrelsen
§13 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
§14 Val av ordförande
§15 Val av övriga ordinarie styrelseledamöter och ersättare
§16 Val av revisorer
§17 Val av valberedning
§18 Övriga frågor
§19 Avslutning