Barns rätt till hälsa är hotad!

Krisen med psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige beskrivs som en av vår tids värsta. I Barnombudsmannens senaste årsrapport framkommer att nästan 100 000 barn väntar i kö till BUP. Elisabeth Dahlin, barnombudsman, påpekar att barnen har larmat om situationen, men att deras rop inte verkar höras. Den långa väntetiden kan enligt henne leda till misslyckande i skolan, självskadebeteende eller suicid.

Som en förening som engagerar sig i att stödja familjer i svåra situationer står vi inför en utmaning som kräver vår omedelbara uppmärksamhet – våra barns psykiska hälsa. Vi på Compassen ser dagligen de påfrestningar som barn och ungdomar möter när det gäller psykisk ohälsa, och det är av yttersta vikt att denna fråga tas på allvar. En oroande trend är den ökande användningen av psykofarmaka bland barn och ungdomar, vilket tyder på att många inte får den hjälp de behöver i tid. Barnets rätt till bästa möjliga hälsa är en central princip som Compassen står bakom. När ett barn mår psykiskt dåligt måste hjälpen finnas tillgänglig, och insatserna måste vara anpassade för barnet och samordnade för att möta de unika behoven hos varje barn.

Vi uppmanar våra beslutsfattare och samhället att lyssna på barnens röster och erfarenheter. De är experter på sina egna liv och kan bidra med ovärderliga insikter om vad som behöver förbättras.
För att på allvar kunna främja barns psykiska hälsa krävs det ett samlat och samordnat arbete på alla samhällsnivåer, där barnens behov och perspektiv sätts i centrum. Endast genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en framtid där varje barn har möjlighet att förbättra sitt mående och uppnå sin fulla potential.

Vi på Compassen är fast beslutna att driva denna viktiga debatt och arbeta för en bättre och mer stödjande miljö för våra barns psykiska hälsa.

Compassen Lidköping